Waar mense nuut word: Gees, Siel en Liggaam.

VISIE

Nuwe Lewe Familiekerk: ‘n plek waar mense nuut word na gees, siel en liggaam - deel is van ‘n geestelike familie, deur Heilige Gees bekragtig word tot ‘n nuwe lewe van gehoorsaamheid aan Abba Vader, vloei in gawes van die Gees, instrumente van liefde is, as ligdraers optree en dissipels maak.
Visie gebasseer op: Ef.4:23, 2Kor5:17, Rom.12:2, Gal.6:15, Ese.37:4, Kol.3:10, Rom.6:4

MISSIE

om mense te begelei om eerstens by die Bron van Nuwe Lewe te kom, nl Jesus Christus - deur toerusting mense te help om geestelik te groei en hul gawes te ontdek sodat hulle aktief betrokke kan raak in die uitbreiding van God Koningkryk - mense in familiegroepe te versorg en by te staan deur die uitleef van Jesus se liefde - om Sy hande en voete te wees en ‘n verskil te maak in mense se lewens deur middel van uitreike in ons omgewing en ook buite ons land se grense.

SKRIF – NUWE LEWE

Die ou en die nuwe lewe

Ef.4:23 Julle gees en gedagtes moet nuut word; 24lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig.
Ef 4:24 NLT Put on your new nature, created to be like God—truly righteous and holy. NIV 24and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness

2 Kor 5:17 Amp. Therefore if anyone is in Christ [that is, grafted in, joined to Him by faith in Him as Savior], he is a new creature [reborn and renewed by the Holy Spirit]; the old things [the previous moral and spiritual condition] have passed away. Behold, new things have come [because spiritual awakening brings a new life].18 But all these things are from God, who reconciled us to Himself through Christ [making us acceptable to Him] and gave us the ministry of reconciliation [so that by our example we might bring others to Him],
NIV 17 Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come: The old has gone, the new is here! 18All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation:
17Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. 18Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou.

Gal 6:15 Of 'n mens besny is of nie, is nie van belang nie, maar dat jy 'n nuwe mens is.
NLT 15It doesn’t matter whether we have been circumcised or not. What counts is whether we have been transformed into a new creation.

Kol 3:10 en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. 11Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal.
10Put on your new nature, and be renewed as you learn to know your Creator and become like him. 11In this new life, it doesn’t matter if you are a Jew or a Gentile, circumcised or uncircumcised, barbaric, uncivilized, slave, or free. Christ is all that matters, and he lives in all of us.

Rom 6:4 Deur die doop is ons immers saam met Hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei.

Rom 12:2 Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.
Amp 2.And do not be conformed to this world [any longer with its superficial values and customs], but be transformed and progressively changed [as you mature spiritually] by the renewing of your mind [focusing on godly values and ethical attitudes], so that you may prove [for yourselves] what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect [in His plan and purpose for you].

Ese 37:4 Hy sê toe vir my: “Tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle: Hoor die woord van die Here, droë bene! 5So sê die Here my God vir hierdie bene: Ek gaan gees in julle laat kom sodat julle kan lewe: 6Ek sal vir julle senings en vleis aansit en julle oortrek met vel en dan sal Ek gees in julle gee sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat Ek die Here is.”

Lam.3: 22 It is because of the LORD’S lovingkindnesses that we are not consumed, Because His [tender] compassions never fail.
23 They are new every morning; Great and beyond measure is Your faithfulness.

22deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie;daar is geen einde aan sy ontferming nie, 23 dit is elke môre nuut. U trou is groot. 24Ek sê vir myself: Die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom.

Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.